Pilot Commons lab

Kort verslag van “Commons Lab”, pilot 11.09.18

Tijdens het “proef Lab” van 11.09.18 staan drie vragen centraal..

 1. Wat verstaan we onder commons, wat is en wat doen een common?
 2. Hoe verbinden we bestaande common-praktijken, zodat de ontwikkeling iet in isolement maar via kennisdeling en uitwisseling plaats vindt?
 3. Hoe kunnen we commons die tijdens het “lab” aan de orde gesteld worden, waarbij kwestie en kansen naar voren gebracht worden, benutten om common-praktijken in co-creatie een slag verder te brengen?

Ad 1. Wat zijn commons.

In de gangbare definitie van commons wordt verwezen naar het oudhollandse  woord/fenomeen van “meent” ofwel ”gemeengoed” gecreëerd, gedragen en beheerd door burgerinitiatieven. Dus niet vanuit

 1. de markt (geld verdienen) of
 2. de overheid (door wat de politiek met subsidies en opdrachten bevordert) en
 3. het maatschappelijk middenveld (die een aanbod ontwikkelt om aanbestedingen te winnen), maar op basis van gedeelde belangen, gedeelde waarden, gedeelde verantwoordelijkheid en gedeeld eigenaarschap van bewoners zelf. Niet voor niets staat het begrip “common” in het nieuwe Amsterdamse coalitie akkoord onder het kopje “democratisering”.

In de rondgang en tijdens de korte vraaggesprekken met vertegenwoordiging van enkele common-praktijken (COEVA, RPC) worden de volgende opmerkingen maakt.

 • “Commoning”  is pionierswerk. Het is niet alleen een uitdaging voor burgers zelf, maar ook voor het maatschappelijk middenveld en de overheid.
 • Commons zijn van onderop – in co-creatie – vorm gegeven met het BOS principe (van binnenuit, onderop en samen);
 • In Commons is volle focus op ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid, hoe deze te herkennen, te waarderen en te benutten voor een collectief (gedragen en na te streven) belang.
 • In Commons is de eigenaarschapsvorm sociaal en duurzaam ingericht; zo ook het financiële (gedeelde) eigenaarschap.
 •  “Commoning” is niet alleen pionierswerk maar wekt ook tegenkrachten op; welke zijn dat en hoe ga je daar vervolgens mij om?;
 • De serie Commons Lab start vanuit de praktijk; wat werkende weg duidelijk wordt is input voor beschouwing, theorievorming en (wetenschappelijk) onderzoek.

Ad. 2 en 3. Hoe verbinden we common praktijken en delen we expertises?

In de serie “Commons Lab” wordt een werkwijze voorgesteld – en gedeeld door de aanwezigen – van co -creatie middels het delen van inzichten, ervaringen, expertises en (wetenschappelijke) kennis en reflectie. Dit door op ieder “Lab” commonspraktijken kort te presenteren en in de presentaties nadruk te leggen op ‘kwesties’ (knelpunten) en kansen, om deze vervolgens in werkgroepverband verder te verkennen en aanzetten tot verdere ontwikkeling te gunnen – tijdens en tussen de “Labs” door.

Tijdens ieder “Lab” worden twee nieuwe praktijken kort gepresenteerd waar om heen weer co-creërende werkgroepen worden gevormd.

Rond de op 11.9.18 gepresenteerde common praktijken (COEVA en PRC) zijn twee werkgroepen geformeerd, verslag daarvan volgt op 20.11.18

Op 11.9.18 zijn ook twee nieuwe common-praktijken voorgesteld zich op 20.11.18 te presenteren en waar omheen werkgroepen gevormd kunnen worden. Deze zijn:

Common voor vraagsturing in de zorg; Lucaszorg

Hoe kan zorg in een common vorm vanuit buurt/burger- initiatieven vormgegeven worden vanuit de (zorg)vraagsturing (behoeften gestuurd).

Ingebracht wordt enkele voorbeelden in België

http://www.time2care.be/ en

http://www.cocreeer.be/projecten/toekomstfonds

Een tweede common- idee dat werd ingebracht is omtrent energietransmissie en duurzaamheid. (Van het gas af)

Inspirerende voorbeelden zijn

https://www.atosborne.nl/at-osborne/people/jurgenvanderheijden/

en bij onze zuiderburen

https://www.pajopower.be/

http://www.energent.be/

Plaats een reactie